• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Program v rámci projektu “školení školská legislativa”

Zákoník práce v práci ředitele školy

 • Časový harmonogram: 40 hodin, z toho 17 hodin prezenční výuky + 23 hodin e-learning
 • Odborný lektor:  Mgr. Klára Šperlingová – právník odboru a vedoucí oddělení ekonomického odboru majetkového a stavebního řádu Krajského úřadu Pardubického kraje, odborný lektor zákoníku práce

Vzdělávací program bude členěn do následujících modulů:

Úvod do pracovněprávních vztahů: Výuka: 2+4 hod.

 • účastníci pracovněprávních vztahů,
 • základní zásady pracovního práva (zejm. zásada rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace),
 • právní úkony,
 • postup před vznikem pracovního poměru (např. vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada).
Pracovněprávní vztahy: Výuka: 8+8 hod.
 • vznik pracovního poměru (pracovní smlouva a náležitosti, jmenování do funkce, zkušební doba, délka trvání pracovního poměru),
 • změny pracovního poměru (převedení na jinou práci, pracovní cesty, přeložení),
 • skončení pracovního poměru (dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době),
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • rozvržení pracovní doby pedagogických pracovníků,
 • dovolená,
 • překážky v práci.
Odměňování zaměstnanců: Výuka: 4+6 hod.
 • určení platu pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům (jednotlivé složky platu, platový tarif, osobní příplatek, příplatek za vedení),
 • vnitřní platový předpis, platový výměr,
 • práce přesčas, odměny, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického pracovníka,
 • cestovní náhrady.
BOZP: Výuka: 2+3 hod.
 • dokumentace zajištění BOZP ve škole,
 • osobní ochranné pracovní prostředky,
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání,
 • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů oblasti BOZP,
 • spolupráce s odbory v oblasti BOZP,
 • závodní preventivní péče, požární ochrana.
Odpovědnost za škodu: Výuka: 1+2 hod.
 • souvislosti pracovního a občanského práva v oblasti odpovědnosti za škody,
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech, odpovědnost na odložených věcech,
 • odpovědnost zaměstnance za škodu,
 • odpovědnost školy za škody způsobené žákům,
 • pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde