• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Program v rámci projektu “školení školská legislativa”

Školský zákon a jeho dopady na praxi školy

 • Časový harmonogram: 30 hodin, z toho 12 hod. prezenční výuky + 18 hodin e-learning
 • Odborný lektor: Bc., et PhDr. Monika Puškinová, Ph.D.,  – lektorka odborných seminářů ve školství, spoluautorka publikace „Právo pro SŠ“, publikuje v časopise „Řízení školy“, 9 let působila jako zástupce ředitele Obchodní akademie

Vzdělávací program bude členěn do následujících modulů:

Rámcový vzdělávací program (RVP) a Školský vzdělávací program (ŠVP)

 • Výuka: 5+5 hod. – Součástí modulu budou základní principy tvorby, soulad ŠVP s RVP a často se opakující chyby programů.

Vyhláška č. 15/2005 Sb. a dokumentace škol.

 • Výuka: 4+5 hod. Tato vyhláška řeší problematiku výročních zpráv o činnosti školy a vlastního hodnocení školy. Také tato problematika je v současné době prověřována pracovníky České školní inspekce a i v této oblasti se vyskytují problematická místa. Dalšími tématy modulu budou školní a vnitřní řád a výchovná opatření.

Střední vzdělávání

 • Výuka: 2+5 hod. V tomto modulu se zaměříme na témata přijímání ke vzdělávání ve střední škole, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, průběh středního vzdělávání + hodnocení žáka, ukončování středního vzdělávání.

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách

 • Výuka: 1+3 hod. Zde se bude jednat o metodický pokyn vydaný MŠMT ze dne 22.12.2005, který tuto problematiku upravuje. Pozornost bude věnována zejména předcházením rizikům, dozoru, poučením žáků a lyžařským výcvikům, aby tak bylo efektivně předcházeno nebezpečí úrazu.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde