• Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek
 • Referenční obrázek

Program v rámci projektu “školení školská legislativa”

Správní řád v práci ředitele školy

 • Časový harmonogram: 25 hodin, z toho 10 hodin prezenční výuky + 15 hodin e-learning
 • Odborný lektor: Mgr. Ing. David Bohadlo – lektor a uznávaný odborník na problematiku správního řádu a přestupků, je spoluautorem publikace „Správní řád – komentář“ nakladatelství C. H. Beck (2011)

Tématické okruhy vzdělávacího programu:

 • správní řízení,
 • použití správního řádu při rozhodování ředitele školy – základní zásady činnosti správních orgánů (zejména zásada materiální pravdy, zásada součinnosti, zásada rychlosti, zásada rovnosti, zásada dobré správy apod.),
 • spis, protokol a jejich náležitosti,
 • doručování dle správního řádu, překážky při doručování,
 • účastníci řízení – zaměření zejména na případy, kdy účastníkem řízení je nezletilé dítě,
 • zastoupení na základě zákona (zákonní zástupci nezletilých dětí) a na základě plné moci,
 • úkony účastníků řízení, nahlížení do spisu, lhůty a počítání času,
 • průběh řízení v prvním stupni (zahájení řízení, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, přerušení řízení, zastavení řízení),
 • rozhodnutí ve správním řízení (obsah, forma, náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí, právní moc).

Znalost správního řádu je pro ředitele velmi důležitá zejména proto, že rozhodují například o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy. Zejména poslední dva zmiňované instituty znamenají pro žáky středních škol citelný zásah do jejich práv, proto je obzvlášť důležité, aby ředitelé středních škol postupovali a předešli tak případným procesním pochybením.

Hradec Králové

 • +420 777 900 818
 • oko@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde

Rychnov nad Kněžnou

 • +420 777 900 818
 • info@oko-centrum.cz
 • +420 777 515 900
 • Jitka Bartošová
 • úřední hodiny zde